www.geheichnis.de

 

links

impressum  

PASSIOON

 

Inngebaut,
Unn ganz umfasst
Vunn geelen Schtäänn,
Enn Kreiz
Graad aan da Wand
Woo weist uus
Allahand!

Gewirfelt hannse um sei Klääd
Mim Essich-Schwamm geluut
Obba noch duut.
De Hänn unn Fieß
Mit Nääjel feschtgemach
Mim Hamma druffgeschlaah
Et Bluut, et laaft
Datt mat gesinn
Direkt lòò ausem Holz.
Unn dunkel wòòa da Daach
Wie a fòa uus sich hat vakaaf.
De Schpeer hannsem int Herz geschtoch
Unn wòòra doot
Sinnse de Lääta hooch
Unn hannen abgemach
Vum Kreiz.
Da Haahn, däa hat gekrääht
Wie man valeichnet hann.
Mim Schweert
Hamman bedrooht
Unn ohne Noot
Geschlaa, Gepiesackt
Bis zum Dood.
Dòò simma nit druff schtolz!

Et sinn lòò
Zaaichen se gesinn
Vunn ääm
Woo is geschtorf fòa uus
Woo hat geschpiert,
wie Guddhätt sich valiert,
Woo hat gelitt vill Pein
Datt mir ginn rein.

Unn soo umfassen
Geele Schtäänn,
Enn Kreiz
Graad aan da Wand
Woo givt uus
Jeeden Daach
Enn Ufftraach
Vill se simmelieren
Uus nit im Beesen se valieren
Datt bringt aam Enn uus
Allahand!

 

Patrik H. Feltes gen. Veltz

 

kontakt(at)geheichnis.de

©  Patrik H. Feltes